تجهیزات حفاظت فردی

با توجه به اینکه فرایندهاي تولیدوتغییروتبدیل وسایل وماشین آلات موجودغالباامکان پذیرنبوده ویابسیارمشکل است معقولترین وآخرین حربه جهت مقابله بامخاطرات محیط کاراستفاده از تجهیزات حفاظت فردی و ایمنی مناسـب PPE مـیباشد.فروشگاه اینترنتی تجهیز محیط با جمع آوری و بهره گیری ازبا کیفیت ترین وبه روزترین تجهیزات ایمنی درراستای افزایش ایمنی وکاهش آسیب های فردی گام برداشته است.
متاسفانه کارگران اغلب به علت عدم آموزش کافی وصحیح درارتباط بااستفاده از وسایل حفاظت شخصی ،آنها را از خود جدا دانسته و رد میکنند. گاهی استفاده از وسایل حفاظت فردي از کارآیی و توانایی نیروي کار و سـرعت در کوتاه مدت می کاهد و بدین لحاظ با وجود اطلاع از مخاطرات عدم استفاده از این وسایل کارگران به سختی از آنها استفاده می کنند. آموزش هاي مداوم، آگاهی هاي مرتب اقدامات تشویقی و تنبیهی براي استفاده مرتـب
از این وسایل گاهی ضرورت می یابد.

تجهیزات حفاظت فردی و عوامل زیان آور

تاکید میشود که کنترل عوامل زیان آور در محیط کار ابتدائاً با روشهاي مهندسی و مدیریتی صورت میگیرد و
سپس بعنوان مکمل از این وسایل استفاده میشود. براي استفاده از تجهیزات حفاظت فردی خطرات بالقوه محـیط کـار
ضرورت دارد. مثلاً شناخت اشیائی که از بالا سقوط میکنند، مایعات شیمیایی مضر، منـابع نـور، گرمـا، صـوت،
گردوغبار، و …
و پس از اعمال روشهاي مدیریتی و مهندسی، استفاده از وسیال حفاظتی در دستور کار قرار میگیرد.

در فروشگاه اینترنتی تجهیز محیط به روز ترین و جدید ترین تجهیزات حفاظت فردی PPE  مثل کفش ایمنی ، کلاه ایمنی ، دستکش ایمنی و … را تهیه کنید. هدف فروشگاه تجهیز محیط جمع آوری و بهره گیری از بهترین تجهیزات ارایه شده در سطح جهانی و فروش به سازمان ها و موسسات و صنایع گوناگون در راستای افزایش ایمنی و کاهش میزان تلفات ناشی از آسیب های فردی است

فهرست