گوشی ایمنی

سر و صدا از عواملی هستند که سیستم شنوایی را تحت تاثیر قرار می دهند که باید از وسایل حفاظتی گوش در مقابل این عامل فیزیکی استفاده نمود. افراد ممکن است اصوات مضره گوناگونی را در محیط کار تحمل نمایند و بدین لحاظ حسب نوع کار و مدت زمان مواجهه با این اصوات، از وسایل حفاظتی فردي مختلفـی ضـرورت دارد که استفاده شود. گوشی ایمنی براساس قدرت کاهندگی در فرکانسهاي مختلف مشخص میشوند.
انواع گوشی ایمنی حفاظ گوشها : براي محیط هاي پرسروصدا
1 .گوشی هاي هدفونی یا خلبانی (Muff Ear )
2 .گوشی هاي داخل گوش (Plugs Ear )
از نظر کیفیت کاربرد این 2 نوع گوشی در موارد ذیل قابل بحث است :
– گوشی M.E داراي توان کاهندگی به مراتب بیشتري نسبت به گوشی P.E است.
– گوشی M.E بدلیل اینکه با قسمتهاي داخلی گوش مرتبط نمی باشد مشکلات بهداشتی کمتري دارد.
– گوشی P.E امکان انتقال آلوده کننده هاي محیطی را به داخل گوش شخص استفاده کننده زیاد میکند.
انواعی از گوشی ایمنی وجود دارد که از جنس سیلیکون بوده و براي هر فرد بطور مجزا ساخته میشود که کاملا داخل گوش را می پوشاند و به Mold Ear معروف می باشند.
در شرایطی که سر و صدا بیش از 110 dB باشد باید تواما از گوشی P.E و گوشی M.E استفاده کرد.

فهرست