از آنجاییکه عمده ترین خطر تهدید کننده پا در محیطهاي صنعتی له شدن پنجه هاي پا در اثر سقوط ناگهـانی اجسام سنگین بروي پنجه و یا برخورد جلوي کفش با قطعات تیز و برنده و آسیب دیدن جلوي کفش می باشد لذا پنجه کفش را از جنس فولاد میسارند. همچنین جنس رویه کفش از چرم (عایق بـرق ) یـا PVC ( عـایق شیمیایی ) و کف کفش را از یک ماده قابل انعطاف مثل پلی اورتان می سازند.
کفش ها و چکمه ها متناسب با شرایط کار براي حفاظت از ضربه یا رطوبت یا بعنوان عایق الکتریکی یا حرارتی یا برودتی تعیین می شوند.
خطرات عمده براي پا در محیطهاي صنعتی شامل موارد زیر است که حسـب مـورد از کفـش هـاي مناسـب بـا استانداردهاي خاص استفاده میشود.
•افتادن اشیاء سنگین روي پا
•حفاظت در مقابل سطوح داغ
•حفاظت در مقابل سطوح لغزنده
•مخاطرات ناشی از عبور جریان برق یا عدم انتقال الکترسیته ساکن
•مخاطرات کار با مواد شیمیایی

فهرست