ماسک تنفسی متناسب با شرایط با فیلترهاي مناسب قابل تعویض یا احیاناً کپسول هاي هوا اصـولاً وسایل حفاظت فردي، شخصی بوده باید به موقع ضدعفونی، نظافت و از نظر کارکرد مرتباً بازبینی شوند و دقیقاً متناسب با شرایط کار استفاده شوند. یک وسیله حفاظت فردي که براي ایمنی در مقابل حادثه اي خاص طراحی شده ممکن است در حادثه اي دیگر و محیط کاري متفاوت کارآیی نداشته باشد.
از نظر مطالعات تئوریک آلاینده ها را به 3 گروه گاز ،بخار و آلاینده هاي ذره اي تقسیم میکنند.
هر یک از این آلاینده ها اثرات خاصی را بر روي سیستم تنفسی ایجاد میکنند.
روشهاي محافظتی در مقابل آلاینده هاي گاز و بخار
1 .هوا رسانی از طریق لوله هاي دمنده
2 .استفاده از ماسکهاي مجهز به کپسولهاي هواي فشرده
3 .استفاده از ماسکهاي مجهز به فیلتر هاي ضد گاز (Mask Gas )
روشهاي محافظتی در مقابل آلاینده هاي ذره اي
1 .استفاده از شلنگ هواي فشرده
2 .استفاده از سیستمهاي هوا رسان
3 .استفاده از ماسکهاي مجهز به فیلتر هاي ذره گیر (Mask Dust )
بطور کلی ماسکهاي تنفسی و کپسول هاي هوا از 2 قسمت تشکیل شده اند:
1 .جسم اصلی ماسک Piece Face
2 .جزء پاك کننده هوا Element Purifying-Air
جسم اصلی ماسک حفاظت فردي داراي یک ورودي و یک خروجی هوا و یک قاب فیلتر است که این ضمائم توسط بندي روي سر مستقر می شوند. ماسکها از نظر ظاهري یا تمام صورت را می پوشانند
(Mask Face Full )یا نیمی از صورت را می پوشانند (Mask Face Half )
جزء پاك کننده هوا اساسی ترین جزء ماسک تنفسی است که تحت عنوان فیلتر از آن یاد میشود.
فیلتر ها بر 2 نوعند
1 .فیلترهاي گیرنده گازها و بخارات (Filter Gas )
2 .فیلترهاي گیرنده ذرات (Filter Dust )
در مورد انتخاب فیلترهای ماسک تنفسی استانداردهاي خاصی وجود دارد . در درجه بندي فیلترهاي مختلف (Classification ) هر چه شماره n بیشتر باشد فیلتر موثرتر عمل میکند مثلا P4 توان ذره گیري بهتري نسبت به بقیه دارد.

فهرست