عینک ایمنی

جزو تجهیزات حفاظت فردی براي کارهایی که مخاطراتی براي چشم دارند نظیر جوشکاري، کار در کوره ها، حفاظت در مقابل
پرتاب اشیاء، گردوغبار عندالاقتضاء بدون منفذ استفاده می شوند کارفرمایان باید عینک ایمنی براي کارگرانی که
تحت تماس با آسیبهاي چشمی در طی کار کردن هستند تهیه کنند. برخی از مـوارد کـه آسـیبهاي چشـمی را ایحاد میکنند عبارتند از :
1 .گرد و غبار و ذرات معلق در هوا مثل تراشه هاي فلزات و فیبرهاي چوب
2 .فلزات مذاب که احتمال پاشش دارند.
3 .اسیدها و مایعات خورنده شیمیایی که احتمال پاشش دارند.
4 .خون و سایر سیالات با خطر بالقوه که براي بدن عفونت ایجاد میکنند و احتمال پاشش و اسـپري و ریخـتن
دارند.
5 .نورهاي شدید مثل قوس الکتریکی که از جوشکاري بوجود می آید و لیزر
عموماً براي حفاظت ا زچشم از عینکهاي حفاظتی حفاظت فردی استفاده میشود اما روشن است که تنوع این خطرات تنـوع
عینکهاي مورد استفاده را بدنبال دارد. گاگلهاي ایمنی، حفاظهاي جوشکاري، گاگلهاي ایمنی لیزري و انـواع
حفاظهاي صورت از وسایل مورد استفاده براي حفاظت از چشم میباشند.

برای سفارش آنلاین انواع عینک  ایمنی می‌توانید به فروشگاه اینترنتی تجهیز محیط مراجعه کنید.

فهرست