با توجه به اینکه مخاطرات بسیار زیادي در صنعت وجود دارد که سلامت دست را بعنـوان اساسـی تـرین غضـو
کاري به خطر می اندازد خفاظت از آنها بسیار مهم است
خطراتی که در محیط کار دست افراد را تهدید میکند بشرح زیر است:
خطر سوختگی، خطر خراشیدگی، خطر بریدگی، خطر سوراخ شدن دست، خطر شکستگی، خطـر قطـع عنصـر،
خطر تماس شیمیایی.
انواع دستکشهاي ایمنی
Gloves Latex .1
جنس این دستکش از لاستیک طبیعی است. داراي خاصیت ارتجاعی است . در مقابل اسـیدها ،بازهـا ،نمکهـا و
کتونها مقاومت نسبی دارد .
از این دستکشها در پروسه هاي مواد غذایی ، مونتاژ وسایل الکتریکی، تهیه وسایل پزشکی و … میتـون اسـتفاده
کرد.
Gloves Neoprene .2
یک لاستیک مصنوعی پیشرفته است. مقاومت آن در مقابل مواد نفتـی از لا تکـس بیشـتر اسـت . از خـواص آن
میتوان مقاومت در مقابل اسیدهاي سوز آور ، الکلها،جوهرها، خنک کننده ها، کتونها،چربیها،دترجنتها و … را نام
برد.
از این دستکشها در صنایع شیمیایی ،پتروشیمی،رنگ آمیزي،شستشوي صنعتی،پروسههاي چربی زدایی و … نام
برد.
Gloves Nit rile .3
یک نوع لاستیک مصنوعی است که تحت عناوین NBR و اکریلو نیتریل یا بوتادین نیز شناخته میشود.
Gloves Nor foil .4
جنس آن از لاستیک مصنوعی می باشد. وزن آن کم است و داراي خاصیت ارتجاعی است.
Gloves Vinyl .5
جنس این دستکشها از PVC می باشد. در مقابل PH هاي بالا و پایین بجز اسید سولفوریک مقاوم می باسد .
Gloves Silver Shield .6
این دستکش زیر مجموعه دستکش نورفویل است. استفاده خاص آن در هنگام کار کردن بـا مـواد سـاینده مـی
باشد.
Gloves Fabric .7
Leather Gloves .8
این دستکشها در مقابل جرقه هـاي الکتریکـی ،گرمـاي متوسـط و سـطوح نـاهموار حفاظـت بعمـل مـی آورد .
جوشکاران بطور ویژه به این دستکشها نیاز دارند.
Aluminized Gloves .9
این دستکشها مورد استفاده جوشکاران ،کارگران کوره ،شیشه گران و ریخته گران قرار میگیرد.
Aramid Fiber Gloves .10
آرامید یک ماده سنتتیک است که در مقابل گرما و سرما مقاومت خوبی دارد.

فهرست